วันจันทร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมบุคลากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน
และงบประมาณ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งบุคลากรกองได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนวิธีการพัฒนางานและวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมกันวางแผน กำหนดวิธี
การทำงานตามแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป