เหลือเวลาในการรับข้อเสนอโครงการ 

 

 

 

 

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด เอกสารประกอบ Download
1. ศึกษาแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
2. ศึกษาข้อมูลเดิมของปี 2566  
    – มรภ.นครราชสีมา ผ่าน 3 โครงการ ปรากฏในเอกสารหน้า 12 และ 22 รายชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    – มรภ.นครราชสีมา ปรากฏในเอกสารหน้า 41 ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการ ปี 2566 กระทรวง อว
สถิติโครงการที่เสนอและเห็นชอบ ปี 2566 กระทรวง อว
3. ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าแผนแม่บทที่ท่านสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติม http://nscr.nesdc.go.th/project2567/
   กองนโยบายและแผนได้รวบรวมมา 12 แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยแผนแม่บทที่ อว. รับผิดขอบโดยตรงคือ แผนแม่บทที่ 11 ,12 และ 23
4. ศึกษาแบบฟอร์มการจัดทำโครงการ แบบฟอร์มโครงการ
5.ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมิน (ให้คะแนน) โครงการ ประจำปี 2567  หน้า 60-99 ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการฯ 2567
6.จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ส่งมาที่กองนโยบายและแผน
ทาง plan.nrru@hotmail.com ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565