การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง

ประจำปีพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

*******************************************************************************************

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1. รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

1.2. รายงานผลการจัดเก็บเงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 )

1.3. การปรับลดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 )

1.4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)

1.5. กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

-----

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1     คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อนุมัติครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 แนวทางการใช้งบประมาณคงคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.2553)

(ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2549

 

*******************************************************************************************

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565

*******************************************************************************************

Link เข้าร่วมประชุม Online

:: https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09

Meeting ID: 862 123 3478

 Passcode: 817178

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *