เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรม “เฟ้นหาแนวปฏิบัติที่ดี สำนักงานอธิการบดี 2565” เพื่อเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน เรื่อง💡 เทคนิคการใช้ Google Data Studio ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ (km) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา