การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

*******************************************************************************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

1.2 การจัดสรรงบประมาณ (ค่าวัสดุการศึกษา) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3 การโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ประจำไตรมาส 3

1.4 การปรับลดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)

1.5 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.6 การจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.7  รายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

1.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

1.9 แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                            2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                             -- ไม่มี --

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                                -- 

*******************************************************************************************

เอกสารประกอบการนำเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (PPT) 

 

*******************************************************************************************

Link เข้าร่วมประชุม Online  :: https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09

Topic: คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีพ.ศ. 2565

Meeting ID: 862 123 3478

 Passcode: 817178

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *