กองนโยบายและแผน แสดงมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยบุคลากรกองนโยบายและแผนมอบของที่ระลึก และระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนและเสียสละต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา