ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ครั้งที่ 10/2564 วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3411/2564  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ยกเลิกคำสั่งเดิม 4869/2563ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563)

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ณ เดือนสิงหาคม 2564 

3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ด้านการจ้างงาน กลุ่มปฏิบัติงานในตำบลกลุ่มปฏิบัติงาน ก.พ.ร.

3.2 ติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ด้านการพัฒนาสมรรถนะของผู้รับจ้างงาน

3.3 ติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ด้านการสำรวจข้อมูลชุมชน

3.4 ติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ด้านการรายงานผลในระบบ PBM

3.5 ติดตามความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค การดำเนินกิจกรรมพัฒนาตำบล (แต่ละกลุ่มตำบล)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 มาตรการ/แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในระยะต่อไป

4.2 แนวทางดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตามมติครม. วันที่ 14 กันยายน 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

Topic: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ
Time: Sep 21, 2021 09:00 AM BangkokJoin Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91880300961?pwd=ZWQ1UUh1c1VNK1F3Y1g4K09KUTZzZz09

Meeting ID: 918 8030 0961
Passcode: 017700

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *