การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

*******************************************************************************************

 

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                 1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3982/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมในคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง 
                       DOWNLOAD

                 1.2 รายงานผลการดำเนินงานรายได้เงินนอกงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) DOWNLOAD

                 1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563  - 31 สิงหาคม 2564) DOWNLOAD

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                   2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 DOWNLOAD

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                                       - 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา

                         4.1 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา DOWNLOAD

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องอื่น ๆ

                                                - 

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2564 DOWNLOAD

ไฟล์นำเสนอข้อมูล (PPT)  DOWNLOAD

Topic: การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

Meeting ID: 862 123 3478

 Passcode: 817178

Link เข้าร่วมประชุม Online  :: https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09

Topic: การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

Meeting ID: 862 123 3478

 Passcode: 817178

Link เข้าร่วมประชุม Online  :: https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09