เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดประชุมการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธาน ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการประชุมติดตาม จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอโครงการเพื่อคณะกรรมการประจำกลุ่มประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคตต่อไป