มื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้รับจ้างงาน การประชุมผู้นำท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธาน การปฐมนิเทศผู้รับจ้างงาน ต่อด้วยการชี้แจงภาพรวมของโครงการ ขอบเขตงาน แนวทางปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างงานทราบถึงแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลาจ้างปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564-30 ธันวาคม 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย นอกจากนี้ คณาจารย์ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงพื้นที่ 83 ตำบล 27 อำเภอ ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน และการรายงานตัวผ่านระบบ online รวมถึงการเขียนสัญญาจ้างงาน แก่บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,494 คน