เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม มอบนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย พร้อมด้วยทีมวิทยากร บรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ การต่อยอดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้เข้าร่วมอบรมนำเสนอ และสรุปผลการอบรม