วันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำโดย รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ผศ.สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปี 2568 และวางแผนงบประมาณ ปี 2569 ร่วมกับเครือข่ายแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งที่ประชุมได้ระดมสมองเพื่อหาแนวทางดำเนินการร่วมกันทั้งในภาพรวม และตามบริบทของแต่ละภูมิภาคและแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำงบประมาณและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น