วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวณิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2566 สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางอารีรัตน์ แก่นกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง และ นางสาวพัชรภร เมธาจิตรทิวา รองหัวหน้างานการเงิน เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และข้อตรวจพบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
       โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป