วันที่ 15 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ เข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud meeting จำนวน 2 วาระ ดังนี้
1) คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
2) ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม 2566
       โดยมีบุคลากรกองนโยบายและแผนสนับสนุนข้อมูลประกอบการชี้แจง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุง และมอบหมายมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในลำดับต่อไป