หน่วยงาน สายวิชาการ แบบฟอร์ม
1. คณะครุศาสตร์ 001
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 002
3. คณะวิทยาการจัดการ 003
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 004
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 005
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 006
7. บัณฑิตวิทยาลัย 007
8. โรงเรียนสาธิตฯ 032

 

หน่วยงาน สายสนับสนุน แบบฟอร์ม
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 008
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 009
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 010
4. สถาบันภาษา 011
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 012
6. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 013
7. สำนักคอมพิวเตอร์ 014
8. สำนักวิทยบริการฯ 016
9. สำนักศิลปฯ 017
10. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 018
11.หน่วยงานตรวจสอบภายใน 019
   

 

สำนักงานอธิการบดี (กอง) แบบฟอร์ม
1. กองกลาง 022
2. กองกิจการพิเศษ 023
3. กองคลัง 024
4. กองบริหารงานบุคคล 025
5. กองประกันคุณภาพการศึกษา 026
6. กองพัฒนานักศึกษา 027
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 028
8. กองอาคารสถานที่ฯ 029
9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 015
10. งานประชาสัมพันธ์ 030
11. UBI 021