แบบสำรวจความพึงพอใจของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

1. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองนโยบายและแผน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ของกองนโยบายและแผน  


  ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามทั้ง 2 แบบสำรวจ และขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่ร่วมตอบแบบสอบถามของกองนโยบายและแผน มา ณ โอกาสนี้