การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                     1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 9/2566 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

                     1.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 15/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม

                     1.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3699/2566 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมในคณะกรรมการ

                            นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

                     1.4 โครงสร้างแบ่งส่วนงานภายในและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                      –ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                      4.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม 2566

                      4.2 ขอข้อเสนอแนะแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU Reinventing)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –