ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (NRRU Reinventing)

ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                         1.1 คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (NRRU Reinventing)  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                                (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                            (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

                        4.1 (ร่าง) แผนการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

                        4.2 (ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพ (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

Topic: การประชุมคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (NRRU Reinventing) ครั้งที่ 1/2565
Time: Jan 20, 2022 09:00 AM BangkokJoinZoom Meeting
https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09Meeting ID: 862 123 3478
Passcode: 817178

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *