เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 กองนโยบายและแผน ร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ครั้งที่ 3โดย ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และทีมงานกองนโยบายและแผน หารือกำหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป