การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

*******************************************************************************************

 

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 5370/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา ทบทวนและจัดทำ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การใช้เงินคงคลัง

1.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

-

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1    พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

                4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 

                4.1.2  รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2464 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เพื่อนำส่ง ทปอ.มรภ.)

               4.1.3  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

 

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องอื่น ๆ

                             -

 

*******************************************************************************************

แฟ้มเอกสารการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ครั้งที่ 3/2564   

*******************************************************************************************

Link เข้าร่วมประชุม Online  :: https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09

Topic: การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564

Meeting ID: 862 123 3478

 Passcode: 817178

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *