เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยนายกงกฤช หิรัญกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบ การปรับลดงบประมาณการเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 และ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ 9 เดือน และได้พิจารณาประมาณการรายรับ แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานที่มีรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นอกจากนี้คณะกรรมการได้อภิปรายซักถามและหารือปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยต่อไป