เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบ 1.การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา 2.สรุปงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ 3.ผลการจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ 4.การอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน (ไตรมาส 4) 5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 6. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน 7.รายการงบลงทุน(งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8.ความคืบหน้าการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(งบรายได้) และได้ชี้แจงเตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบเงื่อนไข) ในวาระพิจารณา เพื่อหน่วยงานจะได้สามารถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นอกจากนี้คณะกรรมการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผู้ร่วมประชุมได้อภิปรายซักถามและหารือปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป