บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม “การจัดทำผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Outcome) ในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Outcome) ในหน้าที่ความรับผิดชอบ การกำหนด KPI ด้านต้นทุนและประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงค่าเป้าหมาย และผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บุคลากรกองนโยบายและแผนจะนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป