เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2563 กองนโยบายและแผน และศูนย์ศึกษาพัฒนาโคราช เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ บุคลากรกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย บุคลากรศูนย์ศึกษาพัฒนาโคราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และงานบริการวิชาการ กับกองนโยบายและแผน และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  และประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ของกองนโยบายและแผน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช หลังจากนั้นศึกษาดูงานทางธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ้างคุ้งกระเบน