กองนโยบายและแผน นำทีมบุคลากรจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการงานที่ดี เป็นการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้กับบุคลากรคำนึงถึงการรักษาคุณภาพการให้บริการตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม