วันที่ 11 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.)ในการลงพื้นที่โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “กิจกรรม คบจ. Mobile Clinic” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 36 ในการนี้อธิการบดี มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม คบจ. Mobile Clinic ซึ่งในการลงพื้นที่ของ คบจ. ในครั้งนี้ เพื่อช่วยผลักดันหน่วยงานที่รับงบประมาณให้เตรียมความพร้อมการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ร่วมถึงบุคลากรที่ได้รับงบประมาณโครงการจังหวัด และกลุ่มจังหวัด นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการต่อคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.)
Download รายงานผลการดำเนินโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563