วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมแนวการบริหารงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปราถนาดี ชาติวิวัฒนาการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกิจการทั่วไป กองบริหารงานบุคคล และกองคลัง ร่วมประชุมและหารือแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะได้นำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยข้องต่อไป