วันอังคารที่ 9 กรกฎาคมคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ ได้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 09.04.09 อาคาร 9 ชั้น 4 โดยมีกองนโยบายและแผนให้การสนับสนุนข้อมูล เพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณดังกล่าว ซึ่งการชี้แจงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเข้าชีแจงต่อ คณะอนุกรรมาธิการ ฯ สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วุฒิสภา ต่อไป