วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองนโยบายและแผน และคณะกรรมการดำเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายการเงินการคลังและพัสดุ และฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการจัดหารายได้ การจัดทำและบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายเกษมบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายจารุวิทย์ ลังภูลี หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้ และนายฤทธิไกร สุทธิ หัวหน้างานพัสดุ ถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย ผศ.สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ อ.ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้