วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะทำงานจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุมเตรียมการนำเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อรับการอุดหนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ณ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะใช้หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถานที่ในการจัดประชุม ทั้งนี้การประชุมเตรียมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ