วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 9.0409 อาคาร 9 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินงาน จากนั้นคณะกรรมการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน รวมถึงแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยต้องดำเนินการประเมิน SROI และ GVH ของกลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (Social Lab) และประเมิน SROI ของกลุ่มโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ TOR การจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้มีการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป