วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากรกอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน ในการทบทวนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และวางแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เช่น การติดตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯลฯ รวมถึงที่ประชุมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป