วันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน นำโดย ผศ.สุธีราเข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ และ ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผลคะแนนประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในระดับดีมาก (4.63 จากคะแนนเต็ม 5) ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 5 ในประเด็นการบริหารจัดการสถาบัน ด้านกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ซึ่งผ่านการประเมินและได้รับคำชื่นชมพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากคณะกรรมการเพื่อเสริมจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้นไป
ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์