คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ครั้งที่ 4/2564

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                       1.1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 7/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 วาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศ

                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

                      1.2 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุง)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                       2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ

                            ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                             3.1 การปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

                               เอกสาร แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                     – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

เอกสารวาระการประชุม ดาวน์โหลด 

ppt แผนพัฒนาความเป็นเลิศ