วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณาการ (Premier School of Student Teacher) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ และรับฟังปัญหาอุปสรรค จากผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียน ต่อไป