วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 บุคลากรกองนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลาง และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล ในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา รวมถึงระบบและกลไกการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้