โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การทบทวนผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และจัดทำคำขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

…………………………………

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3

และการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

*******************************************************************************************

   • เอกสารประกอบการประชุม (PowerPoint) 
   • แบบฟอร์มคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
   • แบบฟอร์มคำของบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
   • แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download

 

********************************************************************************************************************************

Topic: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน 2564 ฯ 

Meeting ID: 862 123 3478

Passcode: 817178

Link เข้าร่วมประชุม Online  :: https://zoom.us/j/8621233478?pwd=cjZPN290cWJRMTh3NzNaK3hiT2laUT09