วันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน และกองประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดระยอง โดยได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน และกองประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบริหารงบประมาณ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานภายในสำนักงานอธิการบดี การบริหารงบบุคลากร การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ฯลฯ จากนั้นได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยมีการบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของกองนโยบายและแผน และกองประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (Sustainability)” และการพัฒนางานด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมถึง “แนวทางการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx” ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ ที่จะนำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์และการต้อนรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้