วันที่ 20 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองนโยบายและแผน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พศ 2566 รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ผศ.สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนางอารีรัตน์ แก่นกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการของคณะวิทยาการจัดการ และโครงการของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลพบว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้บรรลุตเป้าหมายผลผลิตที่กำหนด อย่างไรก็ตามอธิการบดีและที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะ/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเพิ่มเติมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงและกว้างขวาง นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย