คณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (NRRU Reinventing)

ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                  1.1 คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (NRRU Reinventing) 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                       – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                     -ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

               4.1 (ร่าง) แผนการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

               4.2 (ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพ (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –