การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม รัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                       1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                       1.2 ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                       1.3 (ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                       1.4 กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ”

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                      –ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                  – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

                          4.1 (ร่าง) TOR การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

                          4.2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

                – ไม่มี –

เอกสารวาระการประชุม ดาวน์โหลด