แบบฟอร์มรายงานติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

หน่วยงาน สายวิชาการ แบบฟอร์ม
1. คณะครุศาสตร์ 001
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 002
3. คณะวิทยาการจัดการ 003
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 004
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 005
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 006
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 007
8. บัณฑิตวิทยาลัย 008
9. โรงเรียนสาธิตฯ 009

 

หน่วยงาน สายสนับสนุน แบบฟอร์ม
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 001
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 002
3. สถาบันภาษา 003
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 004
5. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  005
6. สำนักคอมพิวเตอร์ 006
7. สำนักวิทยบริการฯ 007
8. สำนักศิลปฯ 008
9. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 009
10. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 010
11. ศูนย์ฝึกอบรม 100 ไร่ 011
12. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด 012
13. สโมสรบุคลากร 013

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน สายสนับสนุน (สำนักงานอธิการบดี) แบบฟอร์ม
1. กองกลาง 001
2. กองกิจการพิเศษ 002
3. กองคลัง 003
4. กองบริหารงานบุคคล 004
5. กองประกันคุณภาพการศึกษา 005
6. กองพัฒนานักศึกษา 006
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 007
8. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ 008
9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 009